Naujienos

Anykščių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2024-04-18 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.

2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.

4. SVARSTYTA: Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUTARTA:Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 2023 m.  pelną  509.537,09 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.

6. SVARSTYTA: 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

NUTARTA:

1. Patvirtinti 22000 Eur (Dvidešimt du tūkstančiai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2024 m.

2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.

8. SVARSTYTA. Unijos stojimas į Asociaciją Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

NUTARTA: Įstoti Anykščių kredito unijai į Asociaciją Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

9. SVARSTYTA: Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

NUTARTA: informacija išklausyta, nutarimas nepriimtas.

                                                                                                                               VALDYBA            

Atgal