Naujienos

Anykščių kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI NUTARIMAI

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2022-04-11 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.

2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.

4. SVARSTYTA: Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. NUTARTA:Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 2021 m.  190.769,13 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.

6. SVARSTYTA: 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

NUTARTA:

1. Nustatyti 1200 Eur metinę išmoką (tantjemas) vienam kredito unijos vadovui ir paskolų komiteto nariui ir patvirtinti 15600 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2022 m.

2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.

8. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA:

1. Patvirtinti KB Anykščių kredito unijos naują įstatų redakciją, suderintą su Kredito unijų įstatymo pakeitimais.

2. Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. SVARSTYTA: Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą. NUTARTA: informacija išklausyta, nutarimas nepriimtas.

                                                                                                                               VALDYBA            

Atgal